Calcolatore induttivo della reattanza

I want to calculate:
Frequency (f): Hz
Inductance (L): H
Inductive Reactance (XL): ohm

Formula induttiva di reattanza

Induttanza: l = xl / 2πf

Frequenza: F = XL / 2πL

Reactance induttivo: XL = 2πfl

Dove, F = frequenza, xl = reattanza induttiva, l = induttanza.

Calcolatore induttivo della reattanza